logo elis

ELIS PLZEŇ a.s.
výrobce průtokoměrů kapalin

Projekty

 

Projekt:

ZKOUŠKY ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITY 

(CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/001068) je spolufinancován Evropskou unií.

Na základě spolupráce s ETL ZČU v Plzni budou provedeny zkoušky dle příslušných norem na průtokoměrech společnosti ELIS PLZEŇ a. s.. Zkoušky budou spočívat v ověřování prototypů, zda vykazují správnou činnost v různých prostředích.

 logo EU MPO


Projekt:

ELIS PLZEŇ NA MEZINÁRODNÍCH VÝSTAVÁCH

CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0009077

je spolufinancován Evropskou unií.

V projektu bude řešena účast na několika zahraničních výstavách, kde budou výrobky firmy prezentovány a navázány nové obchodní kontakty. 

 

 logo EU MPO


Projekt:

ULTRAZVUKOVÝCH PRŮTOKOMĚRŮ

S PROMĚNNÝMI PARAMETRY MĚŘENÝCH KAPALIN

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0001499

je spolufinancován Evropskou unií.

Průmyslový výzkum a experimentální vývoj  zcela nových, přesných ultrazvukových průtokoměrů s proměnnými parametry měřené kapaliny.

 

 logo EU MPO


Projekt:

ULTRAZVUKOVÉ PRŮTOKOMĚRY PLYNU

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0004608

je spolufinancován Evropskou unií v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Cílem řešeného projektu je aplikovaným výzkumem a experimentálním vývojem vyvinout zcela nové, nízkotlaké a středotlaké ultrazvukové průtokoměry plynu.

 

 logo EU MPO


Projekt:

VÝZKUM A VÝVOJ MULTIFUNKČNÍCH INDUKČNÍCH

PRŮTOKOMĚRŮ DO VÝBUŠNÉHO PROSTŘEDÍ

CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0001498

je spolufinancován Evropskou unií.

Záměrem projektu je  vyvinout prototyp multifunkčního indukčního průtokoměru se sběrem dat v nevýbušném provedení.

 

 

 


Projekt FR-TI1/239

Program „Floset - Indukční průtokoměry - modul pro bateriově napájené indukční průtokoměry“ bude plnit tyto funkce:

· programování procesorů všech modulů indukčního průtokoměru

· nastavení výrobních údajů průtokoměru (typ, výrobní číslo, datum výroby)

· tovární nastavení hodnot parametrů průtokoměru:

· parametrů měření

· parametrů zobrazení

· parametrů výstupů

· zobrazovat naměřené hodnoty

· kalibrovat průtokoměr

· zobrazovat důležité události v průtokoměru

Program „Floset - Indukční průtokoměry“ bude možné spustit na osobních počítačích vybavených operačním systém Microsoft Windows XP nebo některým z jeho následovníků (Windows Vista, Windows 7...). Počítač musí být vybaven rozhraním USB a může být vybaven rozhraním HART.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt FR-TI1/137

Program „Floset - Ultrazvukové průtokoměry - modul pro vícepaprskové ultrazvukové průtokoměry“ bude plnit tyto funkce:

· programování procesorů všech modulů ultrazvukového průtokoměru

· nastavení výrobních údajů průtokoměru (typ, výrobní číslo, datum výroby)

· tovární nastavení hodnot parametrů průtokoměru:

· parametrů měření

· parametrů zobrazení

· parametrů výstupů

· parametrů čidla

· parametrů pro výpočet průtoku

· parametrů teplotní korekce průtoku

· zobrazovat naměřené hodnoty

· kalibrovat průtokoměr

· zobrazovat důležité události v průtokoměru

Program „Floset - Ultrazvukové průtokoměry“ bude možné spustit na osobních počítačích vybavených operačním systém Microsoft Windows XP nebo některým z jeho následovníků (Windows Vista, Windows 7...). Počítač musí být vybaven rozhraním USB a může být vybaven rozhraním HART.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.

kontakt

 

  

Projekt - Vzdělávání zaměstnanců v oblasti komunikačních dovedností, jazyků a počítačů

Povinná publicita

Projekt je realizovaný ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Číslo a název výzvy: 35 Výzva pro předkládání GP 1.1 – Školení je šance

Číslo a název oblasti podpory: 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků

Číslo a název prioritní osy: 1 Adaptabilita

Název programu: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Popis projektu

Zaměstnanci našeho podniku přicházejí každodenně do styku s lidmi. Správná forma komunikace v češtině i cizím jazyce a schopnost efektivně pracovat s daty je proto klíčovým předpokladem jejich práce. S rozvojem podniku však dosavadní dovednosti zaměstnanců v této oblasti nepostačují. Cílem tohoto projektu bylo naučit zaměstnance sebevědomě, srozumitelně a důvěryhodně komunikovat s lidmi a využívat ke své práci informační technologie.

Cílem projektu bylo zvýšení adaptability a kvalifikace zaměstnanců rozvojem jejich odborných znalostí a dovedností v oblasti komunikace a práce s výpočetní technikou.

Absolventi kurzů umí sebevědomě, přesvědčivě a srozumitelně komunikovat s okolím, volí správnou formu komunikace a umí pohotově reagovat na různé situace, se kterými přijdou do styku nejen v českém, ale i anglickém jazyce. Naučili se také ovládání výpočetní techniky tak, aby získali potřebné informace z dostupných dat.

Inovace spočívala ve spojení komunikačních dovedností s dovedností efektivně využívat moderní technologie pro běžnou pracovní činnost a tedy i pro komunikaci samotnou.
Nový vzdělávací produkt: Tento projekt zpřístupnil odpovídající vzdělání všem zaměstnancům podniku, kteří přicházejí do styku s okolím bez ohledu na jejich věk, vzdělání nebo pracovní zařazení ve firmě.

Nová forma vzdělávání: Kurzy byly koncipovány tak, aby si každý účastník důkladně procvičil a zafixoval nově nabyté znalosti a dovednost a aby si uvědomil jejich efekt pro svoji běžnou činnost a mohl je plně využívat v praxi.

Ve všech kurzech byla využívána simulace pravděpodobných situací, která výrazně zefektivnila učení jako takové. Školení zaměstnanci si lépe procvičili nově nabyté dovednosti a snáze si je osvojili. V reálné praxi dokáží nové poznatky využít.

Projekt byl koncipován na dva roky. Tato doba je sama o sobě nedostatečná pro získání všech potřebných znalostí a dovedností. Společnost ELIS PLZEŇ a. s. pokračuje v realizaci klíčových aktivit i po skončení financování z OP LZZ. Zaměstnanci se i nadále vzdělávají s cílem zefektivnit svůj styl práce. Financování je zajištěno z vlastních zdrojů společnosti.


Vzdělávací program byl rozdělen do tří aktivit:

1) Komunikace - formy komunikace, zvládání stresových situací, úspěšné obchodování

2) Angličtina - jednání s obchodním partnerem a potenciálními zákazníky, všeobecně používaná konverzační témata, gramatika

3) Práce s počítačem - zpracování textu, tabulek a grafů, získávání požadovaných informací z dostupných dat, prezentace, vyhledávání na internetu